RECORD OF TESTIMONY

KEY TO FOLLOW RECORD OF TESTIMONY&DEPOSITIONS: - TESTIMONY **/DEPOSITIONS ***/DEPOSITIONS & COURT TESTIMONY ****